“Κατά τήν σημερινήν συνεδρίασιν τού δικαστηρίου, το οποίον δικάζει τόν Γερμανόν Αδόλφο Άϊχμαν”…

Αλιεύτηκε από τη σημερινή έκδοση της “Καθημερινής”:

49 χρόνια πρίν… 23.V.1961

Eπιλογή: Mιχάλης N. Kατσίγερας

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: Ιερουσαλήμ, 22. – Κατά τήν σημερινήν συνεδρίασιν τού δικαστηρίου, το οποίον δικάζει τόν Γερμανόν Αδόλφο Άϊχμαν, η κατηγορούσα αρχή κατέθεσεν έγγραφα σχετικά με τάς διώξεις τών Εβραίων εν Ελλάδι, Βουλγαρία και Κροατία. Ανεγνώσθη έκθεσις τού Εβραϊκού Κεντρικού Συμβουλίου τών Αθηνών, εις τήν οποίαν αναφέρεται ότι η εβραϊκή κοινότης, η οποία πρό τού πολέμου περιελάμβανε 57.000 άτομα, μετά τόν πόλεμον περιωρίσθη εις 10.000. Ανεγνώσθη, επίσης, ημερολόγιον τού Εβραίου δικηγόρου Θεσσαλονίκης Γεκονέλ, συλληφθέντος τόν Μάρτιον τού 1943, εις τό οποίον αναφέρονται λεπτομερώς αι εις τήν Βόρειον Ελλάδα διώξεις τών Εβραίων. Εις το ημερολόγιον γίνεται λόγος περί τής συντονισμένης δράσεως τού Μέρτεν και τών αντιπροσώπων τού “Γραφείου ΄Αϊχμαν” Γκύντερ, Βισλιτσένυ και Μπρύνερ*, εις Μακεδονίαν. Αναφέρονται επίσης αι προσπάθειαι τής εβραϊκής κοινότητος Θεσσαλονίκης όπως διασώση, τουλάχιστον, τούς Εβραιόπαιδας.

Ανεγνώσθη, ακολούθως, έκθεσις τού διοικητού τού στρατοπέδου τού ΄Αουσβιτς, όσον αφορά τήν αξιοθρήνητον κατάστασιν τών αποσταλέντων εις τό στρατόπεδόν του Εβραίων τής Θεσσαλονίκης. Τόν Ιανουάριον τού 1943 μετατίθεται εις Θεσσαλονίκην ο πιστός βοηθός τού ΄Αϊχμαν Βισλιτσένυ, “διά να επισπεύση τήν λύσιν τού εβραϊκού προβλήματος”. Εν συνεχεία, κατέθεσεν ο εκ Θεσσαλονίκης Ισραηλίτης Ναχεμά, ο οποίος ωμίλησε περί τής λεηλασίας τών εβραϊκών περιουσιών εκ μέρους τών Γερμανών και τών βασανιστηρίων εις τά οποία υπεβάλλοντο οι Εβραίοι υπό τών ΄Ες – ΄Ες προτού συλληφθούν και αποσταλούν εις τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

* Σημ. “Φ”: Πρόκειται για τόν Αλόϊς Μπρύνερ ο οποίος εκτιμάται ότι ζει εισέτι προστατευόμενος εις χώραν τής Μέσης Ανατολής.

Advertisements

Υποβολή σχολίου / Votre commentaire / Ihr Kommentar dazu / Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s